Statut

Opole, dnia 22.11.2019 r. – tekst jednolity

 

STATUT STOWARZYSZENIA PN. „BIZNES PRZYJAZNY RODZINIE”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Biznes przyjazny rodzinie” w dalszej części niniejszego statutu zwane Stowarzyszeniem. 
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Opole. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Opole i województwa opolskiego.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 6. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104  z późn. zm) oraz niniejszego statutu. 
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji                           o podobnych celach. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej Członków Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 
 

§2 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. zapewnienie wsparcia środowisku biznesowemu,                                                           
  2. szeroko zakrojone działania na rzecz realizacji koncepcji CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu,
  3. podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk biznesowych, kooperacji i współistnienia interesów poszczególnych podmiotów gospodarczych, inicjowanie zmian ustawodawczych uwzględniających interesy w/w środowisk,
  4. podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej, rozwoju innowacyjności, tworzenia start-upów, 
  5. prowadzenie działalności w dziedzinach biznesu, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania i popularyzacji nauki, rozwoju przedsiębiorczości, pozyskiwania funduszy, wspierania przedsiębiorczości i działalności gospodarczej, integracji europejskiej i rozwijania kontaktów, kształtowania postaw obywatelskich  i świadomości społecznej,
  6. promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności,
  7. podejmowanie działań promocyjnych na rzecz instytucji publicznych,    w szczególności na obszarze województwa opolskiego,
  8. inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć służących korzystnym przemianom  w województwie opolskim,
  9. udzielanie pomocy działalności organów państwowych, w szczególności na terenie województwa opolskiego, we wszelkich inicjatywach zbieżnych z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie, 
  10.  prowadzenie i wspieranie działalności promocyjnej na rzecz województwa opolskiego,
  11. prowadzenie działalności służącej zacieśnianiu współpracy na płaszczyźnie samorząd-edukacja-biznes, sprzyjającej wzmacnianiu roli gospodarki województwa opolskiego w krajowych i międzynarodowych łańcuchach wartości,
  12. działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, w zakresie działalności organów władzy państwowej,
  13.  promowanie polskości na arenie międzynarodowej,
  14.  promowanie życia rodzinnego, wraz z zapewnieniem wsparcia rodzinom we wszelkich sferach życia (m. in. edukacja, zdrowie, turystyka, rozrywka, rozwój osobisty, kultura fizyczna),
  15.  zapewnienie wsparcia pracownikom, kobietom w ciąży i kobietom planującym macierzyństwo, zapewnienie wsparcia samotnym matkom wychowującym dzieci, aktywizacja kobiet, poszukiwanie optymalnych ścieżek rozwoju osobistego  i zawodowego kobiet, propagowanie świadomości w/w osób zakresie przysługujących im uprawnień,
  16.  propagowanie idei ochrony pracowników, kobiet, niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie, 
  17.  podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  18.  działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna m. in. w zakresie dobroczynności, edukacji, ochrony pomocy społecznej,
  19.  popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,
  20.  działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  21.  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  22.  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  23.  rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
  24.  szerzenie kultury, sztuki, poszanowania dóbr kultury i tradycji, 
  25.  krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
  26.  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
  27.  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
  28.  działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami, 
  29.  działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie,
  30.  doradztwo, poradnictwo, pośrednictwo i przygotowanie zawodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie wspierania rozwoju zawodowego, w szczególności dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy oraz osób niepełnosprawnych,
  31.  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy oraz osób niepełnosprawnych, 
  32.  przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
  33.  popularyzacja postaw ekologicznych, zasad zrównoważonego rozwoju i zachowanie czystego środowiska naturalnego oraz propagowanie idei zdrowego społeczeństwa, 
  34.  wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków i rewitalizację tych zabytków.
 1. Stowarzyszenie realizuje cele określone w ust. 1, poprzez:
  1.  zrzeszanie pracodawców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, organów zarządzających spółek prawa handlowego, zrzeszanie konsorcjów pracodawców  i innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych, dla realizacji celów ogółu w/w środowisk,
  2. uczestnictwo, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji, lektoratów, warsztatów, targów, prelekcji sympozjów, konferencji, misji gospodarczych w tematyce stanowiącej przedmiot działalności Stowarzyszenia,
  3. działalność wydawnicza, w tym publikacja artykułów, opracowań, książek,   wydawanie kalendarzy, w tematyce stanowiącej przedmiot działalności Stowarzyszenia,
  4. uczestnictwo i organizowanie wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, turystycznych, rozwojowych, przede wszystkim w obszarach działalności Stowarzyszenia,
  5. wypracowywanie, kształtowanie i wdrażanie wzorców społecznych w obszarze działalności Stowarzyszenia,
  6. współuczestnictwo w programach organizowanych przez instytucje państwowe, izby gospodarcze, inne organizacje pozarządowe, ukierunkowanych na wsparcie środowiska biznesowego, ochronę pracowników, wsparcia rodzin,
  7. prowadzenie kampanii społecznych, inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie propagowania idei wyrażonych w celach statutowych Stowarzyszenia,
  8. prowadzenie ogólnodostępnego videoporadnika, prowadzenie programów telewizyjnych, w tematyce problemów życia codziennego kobiet w ciąży, kobiet planujących macierzyństwo, rodzin i pracowników na rynku pracy, oczekiwań pracodawców, potrzeb środowiska biznesowego,
  9. prowadzenie szeroko zakrojonych działań w dziedzinie public relations,
  10. prowadzenie statystyk, z inicjatywy własnej Stowarzyszenia, bądź z inicjatywy i  we współpracy z organami administracji państwowej m. in. CBOS, GUS, umożliwiających analizę zjawisk stanowiących obszary zainteresowania Stowarzyszenia, na szeroką skalę, wspierających działalność organów władzy państwowej,
  11. nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o celach podobnych, do realizowanych przez Stowarzyszenie.

§3 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA– PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie Członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1.  zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch Członków Stowarzyszenia,
  3. uzyska akredytację do pełnienia funkcji Członka Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w pkt 1.
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia pisemnej deklaracji. 
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
 4. Członkowie honorowi są ustanawiani przez na wniosek 3 (słownie: trzech) Członków Stowarzyszenia, w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 5. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
  3. udziału we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków, skarg, w zakresie działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają uprawnienia określone w § 3 ust. 8 pkt 3 i 4 oraz obowiązki określone w § 3 ust. 9 pkt 1-3.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich, mogą jednak dokonywać dobrowolnych wpłat składek członkowskich. 
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 
   2.  ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku, 
   3. z powodu zalegania z zapłatą składek na działalność Stowarzyszenia, za okres pół roku, 
   4.  na pisemny wniosek trzech Członków Stowarzyszenia,
   5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
   6. śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie.   
 2. Wysokość składek członkowskich określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wynosi 100 zł netto miesięcznie.
 3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia są zwolnieni z ponoszenia składek członkowskich w pierwszym roku działalności Stowarzyszenia.
 

§4 WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić swą funkcję przez następujące po sobie kadencje. 
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania, chyba że szczególne postanowienia statutu stanowią inaczej. 
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1.  z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje się do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz jednego wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. 
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie Członków Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum dwóch osób w tym przewodniczącego oraz zastępcy.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia wybranych w trybie określonym w ust. 16, kończy się wraz z zakończeniem kadencji pozostałego składu władz Stowarzyszenia. 
 

§5 MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1.  ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym bądź w kasie Stowarzyszenia. 
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie lub dwóch pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie. W przypadku rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia w wysokości przekraczającej, na dzień rozporządzenia majątkiem, połowę wartości jego aktywów, wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub trzech pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104).