Deklaracja członkostwa

Stowarzyszenie posiada członków:

  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię dwóch Członków Stowarzyszenia, następnie uzyska akredytację do pełnienia funkcji Członka Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Aby się nim stać należy złożyć pisemną deklarację na podstawie uchwały Zarządu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.